Ternate: sahasaha

Ternate verb 'sahasaha' conjugated