Spanish: visitar

Spanish verb 'visitar' conjugated