Spanish: trunsir

Spanish verb 'trunsir' conjugated