Spanish: transmitir

Spanish verb 'transmitir' conjugated