Spanish: tabasar

Spanish verb 'tabasar' conjugated