Spanish: sindicar

Spanish verb 'sindicar' conjugated