Spanish: salpicar

Spanish verb 'salpicar' conjugated