Spanish: sacrificar

Spanish verb 'sacrificar' conjugated