Spanish: retorciyar

Spanish verb 'retorciyar' conjugated