Spanish: retirar

Spanish verb 'retirar' conjugated