Spanish: resonar

Spanish verb 'resonar' conjugated