Spanish: reservar

Spanish verb 'reservar' conjugated