Spanish: rememorar

Spanish verb 'rememorar' conjugated