Spanish: regatear

Spanish verb 'regatear' conjugated