Spanish: preparar

Spanish verb 'preparar' conjugated