Spanish: picotear

Spanish verb 'picotear' conjugated