Spanish: mezclar

Spanish verb 'mezclar' conjugated