Spanish: mejorar

Spanish verb 'mejorar' conjugated