Spanish: laratiar

Spanish verb 'laratiar' conjugated