Spanish: isfarrapar

Spanish verb 'isfarrapar' conjugated