Spanish: hocicar

Spanish verb 'hocicar' conjugated