Spanish: hervoyar

Spanish verb 'hervoyar' conjugated