Spanish: esquivar

Spanish verb 'esquivar' conjugated