Spanish: ensangrentar

Spanish verb 'ensangrentar' conjugated