Spanish: enchimpar

Spanish verb 'enchimpar' conjugated