Spanish: emparejar

Spanish verb 'emparejar' conjugated