Spanish: empanturrir

Spanish verb 'empanturrir' conjugated