Spanish: domingar

Spanish verb 'domingar' conjugated