Spanish: derribar

Spanish verb 'derribar' conjugated