Spanish: deparar

Spanish verb 'deparar' conjugated