Spanish: dedicar

Spanish verb 'dedicar' conjugated