Spanish: chirlotar

Spanish verb 'chirlotar' conjugated