Spanish: cautivar

Spanish verb 'cautivar' conjugated