Spanish: carcovar

Spanish verb 'carcovar' conjugated