Spanish: averiguar

Spanish verb 'averiguar' conjugated