Spanish: aventajar

Spanish verb 'aventajar' conjugated