Spanish: atribuir

Spanish verb 'atribuir' conjugated