Spanish: ambaniellar

Spanish verb 'ambaniellar' conjugated