Spanish: ahorrar

Spanish verb 'ahorrar' conjugated