Spanish: agasajar

Spanish verb 'agasajar' conjugated