Spanish: ag��etchar

Spanish verb 'ag��etchar' conjugated