Spanish: aflojar

Spanish verb 'aflojar' conjugated