Spanish: acomodar

Spanish verb 'acomodar' conjugated