Spanish: acharolar

Spanish verb 'acharolar' conjugated