Spanish: acaecer

Spanish verb 'acaecer' conjugated