Spanish: ablugar

Spanish verb 'ablugar' conjugated