Spanish Nouns: folk

Spanish Nouns verb 'folk' conjugated