Crimean Tatar: t��yremek

Crimean Tatar verb 't��yremek' conjugated