Crimean Tatar: ketmek

Crimean Tatar verb 'ketmek' conjugated