Crimean Tatar: bermek

Crimean Tatar verb 'bermek' conjugated